Privacidade

Finalidade do tratamento dos datos e conservación

Os datos persoais facilitados polos nosos clientes, en adiante “Usuario”, serán tratados por Web Consulting (en adiante “Web Consulting”) conforme ás seguintes finalidades: levar a cabo a  restación dos servicios contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma.

 • Xestionar, tramitar e dar resposta a peticións, solicitudes, incidencias, queixas, reclamacións ou consultas do Usuario.
 • Xestionar o envío de comunicacións comerciais sobre produtos e servicios comercializados por Web Consulting por medios electrónicos e/ou convencionais.

Tempo de tratamento dos datos persoais do usuario

Os datos do Usuario relacionados co cumprimento da relación contractual serán conservados con ese fin durante todo o tempo no que o contrato estea vixente e, aínda despois, durante todo o tempo exixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato. No relativo ao envío de comunicacións comerciais, Web Consulting tratará os datos do Usuario, ata que este se opoña.

Tratamento dos datos do usuario

Web Consulting tratará as seguintes categorías de datos do Usuario:

 • Datos de identificación: nome, apelidos, DNI.
 • Datos de contacto: enderezo postal, enderezo de correo electrónico e teléfono.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida na Política de Privacidade, eximindo a Web Consulting de calquera responsabilidade neste sentido.

Con todo, Web Consulting poderá levar a cabo as verificacións periódicas para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de  protección de datos.

Lexitimación para o tratamento dos datos

O tratamento dos datos do Usuario por parte de Web Consulting para o envío de comunicacións comerciais e para a elaboración de perfís está baseado no interese lexítimo de Web Consulting de conformidade co establecido no Regramento Xeral de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016.

Destinatarios dos seus datos

Os seus datos non se facilitarán a ningunha outra empresa fóra de CLIENTE salvo a requirimento das Administracións Públicas nos casos previstos pola Lei.

Comunicacións comerciais e promocionais

Unha das finalidades para as que Web Consulting trata os datos persoais proporcionados por parte dos Usuarios é para remitirlles comunicacións comerciais por medios electrónicos e  convencionais, con información relativa a produtos, servicios, promocións, ofertas, eventos ou noticias relevantes para os Usuarios. Sempre que se realice algunha comunicación deste tipo, esta será dirixida única e exclusivamente a aqueles Usuarios que non manifestaran previamente a súa negativa á recepción das mesmas.

No caso de que o Usuario desexe deixar de recibir comunicacións comerciais ou promocionais por parte de Web Consulting pode solicitar a baixa do servicio enviando un email ao seguinte enderezo de correo electrónico: es@webconsulting.es

Cales son os seus dereitos?

O Usuario pode enviar un escrito a Web Consulting, RÚA REYES CATÓLICOS 10, POL. IND. ALCOBENDAS, 28010 MADRID, ou un correo electrónico a es@webconsulting.es coa Referencia “Protección de Datos”, axuntando fotocopia do seu documento de identidade, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

 • Revocar os consentimentos outorgados.
 • Obter confirmación acerca de se en Web Consulting se están a tratar datos persoais que atanguen ao Usuario ou non.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Obter de Web Consulting a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.
 • Reclamar ante a Agencia Española de Protección de Datos, a través da seguinte dirección https: //www.agpd.es, cando o interesado considere que Web Consulting vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.

Medidas de Seguridade

Web Consulting tratará os datos do Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado de la tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.

Cambios

Web Consulting resérvase o dereito de revisar a súa Política de Privacidade no momento no que o considere oportuno. Por esta razón, pregámoslle que comprobe de forma regular esta declaración de privacidade para ler a versión máis recente da Política de Privacidade de Web Consulting.